კოლეჯის მისიაა ჩამოყალიბდეს ცოდნაზე ორიენტირებულ კოლეჯად, რომელიც იხელმძღვანელებს რა სამართლიანობის და ჰუმანიზმის პრინციპებით, განათლებისა და დასაქმების სფეროში წარმატების მისაღწევად ითანამშრომლებს დამსაქმებლებთან და საზოგადოების ყველა დაინტერესებულ პირთან; ასევე თითოეულ პროფესიული სტუდენტს შესთავაზოს ხელმისაწვდომი, სრულფასოვანი, თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის მისაღებად განკუთვნილი ხარისხიანი სასწავლო გარემო, რომელიც ხელს შეუწყობს შრომის ბაზართან ადაპტირებული, კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებასთვითრეალიზაციის პერსპექტივითა და შემდგომი დასაქმების უზრუნველყოფით.