საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიულ კოლეჯში საბითების მიღება იწყება, აპლიკანტებს შეუძლიათ წარადგინონ საბუთები 22 სექტემბრიდან 
25 სექტემბრის ჩათვლით, საბუთების მიღება იწარმოებს საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიულ კოლეჯში, ჯანო ბაგრატიონის N6-ში, 4 სართულზე. ყოველდღე 12:00 საათიდან 16:00 საათამდე.

აპლიკანტმა რეგისტრაციის დროს უნდა წარადგინოს შემდეგი საბუთები:

  • პირადობის დამდასტურებელი დოკუმენტის ასლი
  • არასრულწლოვანის შემთხვევაში მინდობილი პირის პირადობა და მინდობილობის დოკუმენტი სურათი 3X4-ზე
  • საბაზო ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
  • ელექტრონულ მატარებელზე ჩაწერილი ყველა აღნიშნული დოკუმენტი