მათ, ვინც გაიარა ელექტრონული რეგისტრაცია საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯის ვებ გვერდზე, გთხოვთ საბუთები წარადგინოთ, 13 ოქტომბერს 16:00-19:00 საათამდე, შემდეგ მისამართზე, ჯანო ბაგრატიონის N6, მე-4 სართული.

 

წარსადგენი დოლკუმენტაცია:

 

  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
  • არასრულწლოვანის პირის შემთხვევაში მშობლის/კანონიერი წარმომადგენელის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და კანონიერი წარმომადგნელობის დადამასტურებელი დოკუმენტი
  • საბაზო ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
  • ფოტო-სურათი (3X4)

 

სარეგისტრაციო დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნეს  ელექტრონულ მატარებელზეც (CD-ზე ჩაწერილი).