სამართლებრივი აქტები

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
ბიბლიოთეკის დებულება
ვერიფიკაციის მექანიზმები
მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დებულება
მასალა-ნედლეულით უზრუნველჰყოფის, მისი შენახვისა და გამოყენების, სასწ. პროცესში შექმნილი პროდუქტის შენახვის, განკარგვისა და ნარჩენების უტილიზაციის წესი
მატერიალური რესურსებით სარგებლობის წესი
პერსონალის მართვის პოლიტიკა
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის წესი
საგანგებო სიტუაციების მართვის პროცედურები და მართვის გეგმა
საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების მეთოდოლოგია
სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
საქმისწარმოების წესი
სტრატეგიული დაგეგმარების, მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგია
სტრუქტურა
უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და პირველადი დახმარების აღმოჩენის წესი
შეფასების სისტემა
შინაგანაწესი
წესდება
ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები
1 წლიანი სამოქმედო გეგმა 2021-2022
2020 წლის ანგარიში
მისიის, ხედვისა და ღირებულებების შემუშავება
პროფესიული სტუდენტის ჩარიცხვისა და სტატუსის მოპოვების წესი
2021-2022 წლის სამოქმედო გეგმის წლიური ანგარიში
ადმინისტრაციის გამოკითხვის შედეგები
კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგები
მასწავლებლების გამოკითხვის შედეგები
პარტნიორების გამოკითხვის შედეგები
სტუდენტების გამოკითხვის შედეგები
სტუდენტების მიერ მასწავლებლების ინდ. შეფასება
სტრატეგიული გეგმა
1 წლიანი სამოქმედო გეგმა 2022-2023
სტრატეგიული გეგმის შუალედური ანგარიში
© ყველა უფლება დაცულია. საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი