სამართლებრივი აქტები

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი
საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ
ბიბლიოთეკის დებულება
ვერიფიკაციის მექანიზმები
მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დებულება
მასალა-ნედლეულით უზრუნველჰყოფის, მისი შენახვისა და გამოყენების, სასწ. პროცესში შექმნილი პროდუქტის შენახვის, განკარგვისა და ნარჩენების უტილიზაციის წესი
მატერიალური რესურსებით სარგებლობის წესი
პერსონალის მართვის პოლიტიკა
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის წესი
საგანგებო სიტუაციების მართვის პროცედურები და მართვის გეგმა
საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების მეთოდოლოგია
სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
საქმისწარმოების წესი
სტრატეგიული დაგეგმარების, მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგია
სტრუქტურა
სტრუქტურული ერთეულები, სამუშაო აღწერილობა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და პირველადი დახმარების აღმოჩენის წესი
შეფასების სისტემა
შინაგანაწესი
წესდება
ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები
1 წლიანი სამოქმედო გეგმა 2021-2022
2020 წლის ანგარიში
სტრატეგიული გეგმა
©ყველა უფლება დაცულია. საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი