მისია

კოლეჯის მისიაა ადგილობრივ და საერთაშორისო დასაქმების ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიებში კონკურენტუნარიანი პროფესიონალების მომზადება, პროფესიული სტუდენტის აღჭურვა თეორიულ-პრაქტიკული ცოდნით და უნარებით, რაც ხელს შეუწყობს მის დასაქმებას და თვითრიალიზაციას.

ღირებულებები

  • პროფესიონლიზმი
  • ჰუმანურობა
  • თანასწორობა
  • სამართლიანობა
  • ინოვაციებისკენ სწრაფვა

ხედვა

  • განვახორციელოთ პროფესიული პროგრამები კომპიუტერული ტექნოლოგიების, ბიზნესის ადმინისტრირების, საინჟინრო-ტექნიკური და სხვა მრავალი მიმართულებით
  • კოლეჯის კურსდამთავრებულებზე იყოს მაღალი მოთხოვნა დასაქმების ბაზარზე, იყოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი, იყოს სამართლიანი და ქონდეს თანასწორობის განცდა.
  • კოლეჯის კურსდამთავრებულს გააჩნდეს სამუშაოს შესასრულებლად სათანადო თეორიული ცოდნა, პრაქტიკული უნარები და გამოცდილება
© ყველა უფლება დაცულია. საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი