მისია

კოლეჯის მისიაა ადგილობრივ და საერთაშორისო დასაქმების ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიებში კონკურენტუნარიანი პროფესიონალების მომზადება. მრავალპროფილური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით, კოლეჯი ისწრაფვის პროფესიული სტუდენტის თეორიულ-პრაქტიკული ცოდნით და უნარებით აღჭურვისკენ, რაც ხელს შეუწყობს მის დასაქმებას და თვითრიალიზაციას.

ღირებულებები

  • პროფესიონლიზმი
  • ჰუმანურობა
  • თანასწორობა
  • სამართლიანობა
  • ინოვაციებისკენ სწრაფვა

ხედვა

საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯის ხედვაა მრავალფეროვანი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებითა და სწავლების მაღალი ხარისხით გახდეს ლიდერი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება 2030 წლისთვის, რომელიც მაღალკვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტებით უზრუნველჰყფოს შრომის ბაზარს.

© ყველა უფლება დაცულია. საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი