წიგნები

,,Деловое общение“, Е.Н. Скаженик Таганрог, 2006,.pdf
,,ბიზნეს-კომუნიკაცია“, გ. ჩაჩანიძე, ქ. ნანობაშვილი , თბილისი, 2009 წ..pdf
,,ორგანიზაციული ქცევა“, ნ. ფარესაშვილი, გ. ქეშელაშვილ, თბილისი, 2010 წ._00e2f9bb.pdf
,,ჟურნალისტის ორთოგრაფიულ-სტილისტური ლექსიკონი“.pdf
,,სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის №415 დადგენილება.pdf
,,სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის №415 დადგენილება;.pdf
,,სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის.pdf
,ბიზნეს-კომუნიკაცია“, გ. ჩაჩანიძე, ქ. ნანობაშვილი , თბილისი, 2009 წ..pdf
„Тренин лидерства”,(Действенный тренинг), М. Кипнис, 2006, (Действенный тренинг).pdf
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №996  (კარი VII);.pdf
„პროფესიული ორიენტაცია, საკუთარი ბიზნესის დაწყება და მართვა“, ..pdf
„საქმიანი ურთიერთობის კულტურა“, ს. ხიზანიშვილი, ა. ყულიჯანაშვილი, ლ. წიქარაძე, თბილისი, 2007 წ..pdf
„შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემების მეთოდური მითითება ILO-OSH“, თბილისი, 2003.pdf
C++ Java Threads.pdf
c++ tutorial.pdf
CompTIA A+.pdf
CompTIA® Linux+ _ LPIC-1.pdf
course-uml-and-its-meaning.pdf
cprogramming_tutorial.pdf
Effective Communication Skills”_MTD Training, 2012.pdf
Effective Communication Skills”MTD Training, 2012.pdf
IT Essentials.pdf
IT Project Management Handbook.pdf
JAVA EE.pdf
JAVA GUI.pdf
java_tutorial.pdf
java-design-patterns.pdf
learning-mysql.pdf
Marchewka - 2003 - Information technology project management Providi.pdf
Microsoft Windows 7, Configuring (70-680).pdf
Microsoft_Press_ebook_Introducing_System_Center_2012_PDF.pdf
Network and System Security - Rogunix ( PDFDrive.com ).pdf
Professional Event Coordination (The Wiley Event Management Series) by Julia Rutherford Silvers (z-lib.org).pdf
SST 76-2009 GEO სტანდარტი.pdf
studentis-saxelmzgvanelo-qseluri-kavshirebi-da-WAN-teqnologiebi-qselis-admin-2.pdf
The Art of Personal Effectiveness 500 quotes on making the most of yourself Garner Eric 2012.pdf
The Art of Personal Effectiveness 500 quotes on making the most of yourself”, Garner Eric, _ 2012.pdf
Training Guide_ Administering Windows Server 2012.pdf
uml-sequence-diagrams.pdf
uml-tutorial.pdf
Wiley Linux All In One For Dummies 5th Edition ( PDFDrive.com ).pdf
Windows Server 2012 Hyper-V Installation and Configuration Guide.pdf
windows სისტემების ადმინისტრირება.pdf
Вердербер К. - Психология общения.pdf
Искусство переписки с работодателем.pdf
Тренинг коммуникации“, М. Кипнис, М., 2004.pdf
ა. ხორავა, ნ. კვატაშიძე, ნ. სრესელი, ზ. გოგრიჭიანი ბუღალტრული აღრიცხვა, თბილისი, 2011.pdf
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია ორმი, 1950.pdf
გაბოშვილი ნატო, რაოდენობრივი წიგნიერება სტუდენტის სახელმძღვანელო, თბ., 2015 წ.pdf
გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ ფინანსთა მინისტრის ბრძანება.pdf
გელა ღვინეფაძე AngularJS თბილისი 2017..pdf
გზამკვლევი-კომპიუტერული-ქსელის-საფუძვლებიnew.pdf
გიორგი შიხაშვილი, კახაბერ რუსიძე, პროექტების მენეჯმენტი, თბილისი, “მერიდიანი”,.pdf
დ. ჯალაღონია,,,ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით“, თბილისი, 2011.pdf
ე. ჩიკაშუა, ნ. ელიზბარაშვილი, ზ. დოლიძე, გ. კევლიშვილი - ვებინტერფეისის.pdf
ვებ-ინტერფეისის-დიზაინერისახელმძღვ-2015.pdf
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია - ნ. სუმბაძე თ. მახარაძე.pdf
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია_მომსახურების სფერო“, ნ. სუმბაძე.pdf
ინფორმაციული ტექნოლოგიები.pdf
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდამჭერი სპეციალისტი.pdf
კომპიუტერული ქსელები (I ნაწილი) - ვ. ადამია, ნ. არაბული, ზ. ცირამუა.pdf
მ. მახარაშვილი, შ. ხაჭაპურიძე, „ოფისის მენეჯმენტი და საქმისწარმოება“,.pdf
მ. შელეგია, ,,მდივან-რეფერენტის სამაგიდო წიგნი“, თბილისი, 2009.pdf
მ. შელია, მ. ვასაძე, კ. არაბული, მ. კობიაშვილი, „ღონისძიებების ადმინისტრირება“;.pdf
მ. ჯაოშვილი , ღონისძიების დაგეგმვა.pdf
მარშუტიზაცია და კომუტაცია ქსელებში.pdf
მასწავლებლის სახელმძღვანელო „მეწარმეობა“.pdf
ო. ლანჩავა, ვ. ჭყონია, კ. ლეკვეიშვილი, „შრომის დაცვა“, თბილისი, 2011.pdf
ოფისის მართვის საკითხები კორესპონდენცია და კომერციული დოკუმენტები.pdf
რ. ბერიძე, „ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი“, 2011.pdf
რაოდენობრივი წიგნიერება.pdf
ს. თოფურია, ვ. ხოჭოლავა, ნ. მაჭარაშვილი, ვ.აბესაძე, ზ. მეტრეველი „მათემატიკა“, თბილისი, 2009 წელი;.pdf
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი.pdf
საქართველოს კანონი ,,ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ.pdf
საქართველოს კანონი ,,მეწარმეთა შესახებ“.pdf
საქართველოს კანონი სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ.pdf
საქართველოს კონსტიტუცია.pdf
საქართველოს საარჩევნო კოდექსი;.pdf
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი (თავი XII);.pdf
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი (თავი XII);.pdf
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;.pdf
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის N605 ბრძანება.pdf
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2013 წლის 13 დეკემბრის N449 ბრძანება.pdf
სტუდენტის სახელმძღვანელო „მეწარმეობა“.pdf
ქსელების შესწავლისა და აგების საფუძვლები“_JES Co, USA.pdf
Elementary Language Practice_ English Grammar and Vocabulary (with key) ( PDFDrive ).pdf
New English File_ Pre-intermediate Teacher's Book ( PDFDrive ).pdf
Samxaraze_C++.pdf
cpp_multithreading.pdf
intro-oop.pdf
ITIL® v3 Foundation Study Guide.pdf
Java DataBase.pdf
Multithreaded Programming Guide.pdf
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების საწყისები.pdf
Allen Keith Burridge Kate 1991. Euphemism Dysphemism Language Used As Shield and Weapon. Oxford University Press.pdf
Elementary Language Practice with Key ( PDFDrive ).pdf
ადამიანური რესურესების მართვა პაიჭაძე.pdf
Web დანართების პროგრამული რეალიზაცია MySQL-ის გამოყენებით. ავტ ბადრი მეფარიშვილი, გულნარა ჯანელიძე 2016წ.pdf
lab2_slides-pthreads.pdf
Microsoft Project 2016 Step by Step.pdf
მართლწერის წესები და სავარჯიშოები, ნაწილი I, დ. თვალთვალაძე, ნ. გაფრინდაშვილი, თბილისი, 2011.pdf
ინფორმაციული წიგნიერება.pdf
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი.pdf
საქმიანი ურთიერთობები ეტიკეტი და კორესპონდენცია.pdf
Murach's MySQL ( PDFDrive ).pdf
veb_teqnologia_PHP.pdf
php_cookbook.pdf
4.Principles of Cybercrime.pdf
Principles of computer security - CompTIA security +™ and beyond (6th edition).pdf
© ყველა უფლება დაცულია. საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი