სამართლებრივი აქტები

01.19 სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია.pdf
01.20 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების წესი.pdf
04.20 დისტანციური სწავლების წესი.pdf
10.21 პროფესიული სტუდენტის ჩარიცხვისა და სტატუსის მოპოვების წესი.pdf
15.21 მასალა ნედლეულით უზრუნველჰყოფის, სასწ. პროცესში შექმნილი პროდუქტის შენახვის, განკარგვისა და ნარჩენების უტილიზაციის წესი.pdf
16.21 საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების მეთოდოლოგია.pdf
17.21 პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების მარეგულირებელი წესი.pdf
17.21 საკვალიფიკაციო გამოცდის წესი.pdf
11.21 სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი.pdf
© ყველა უფლება დაცულია. საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი