საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი საბუთების მიღებას იწყებს

საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი საბუთების მიღებას იწყებს, აპლიკანტები რომლებიც ჩაირიცხნენ UG კოლეჯში უნდა წარადგინონ შემდეგი საბუთები: 

 

 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი 
 • არასრულწლოვანის პირის შემთხვევაში მშობლის/კანონიერი წარმომადგენელის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და კანონიერი წარმომადგნელობის დადამასტურებელი დოკუმენტი  
 • მშობლი/კანონიერი წარმომადგენლი მიერ განცხადების დაწერის შემთხვევაში, აპლიკანტის პირადობის/პასპორტის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი 
 • აპლიკანტის დაბადების მოწმობის ასლი, თუ აპლიკანტი არასრულწლოვანია და
  განცხადებას წერს მისი მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი 
 • აპლიკანტის ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის/დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი ან/და ცნობა საბაზო, საშუალო, პროფესიული ან უმაღლესი განათლების დასრულების შესახებ 
 • აპლიკანტ, რომელსაც განათლება მიღებული აქვს საქართველოს ოკუპირებულ
  ტერიტორიაზე ან საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ვალდებულია კოლეჯს  წარუდგინოს
  შესაბამისი განათლების აღიარების დოკუმენტი დადგენილი კანონმდებლობის შესაბამისად 

ფოტო-სურათი (3X4) 

 

სარეგისტრაციო დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნეს  ელექტრონულ მატარებელზე (CD-ზე ჩაწერილი). 

რეგისტრაცია იწარმოებს, . თბილისში, ჯანო ბაგრატიონის N6-ში 12:00 საათიდან 18:00 საათამდე.  

© ყველა უფლება დაცულია. საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი