საბუთების მიღება დაიწყო!

საბუთების მიღება იწარმოებს UG კოლეჯში 19 ოქტომბრიდან 25 ოქტომბრის ჩათვლით 11:00 საათიდან 17:30 საათამდე (ყოველ დღე შაბათ კვირის გარდა)

 

რეგისტრაციისათვის გთხოვთ წარადგინოთ შემდეგი საბუთები:

 

  • საბაზო საფეხურის /სრული ზოგადი/ უმაღლესი / პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი ან/და ასლი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა საბაზო საფეხურის ზოგადი განათლების ან/და სრული ზოგადი განათლების დაძლევის გარეშე;
  • საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ან საქართველოს ფარგლებს გარეთ მიღებული განათლების შემთხვევაში - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • პირადი/კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლით დადგენილ მოთხოვნებს;
  • პასპორტი/პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • არასრულწლოვანის პირის შემთხვევაში მშობლის/კანონიერი წარმომადგენელის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და კანონიერი წარმომადგნელობის დადამასტურებელი დოკუმენტი;
  • არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში აპლიკანტის დაბადების მოწმობის ასლი ან ის დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება კანონიერი წარმომადგენლობა;
  • ერთი ცალი ფოტოსურათი 3x4.

 

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ

© ყველა უფლება დაცულია. საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი