საბუთების მიღება დაიწყო

აპლიკანტებმა რეგისტრაციის დროს უნდა წარადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

 

  • საბაზო საფეხურის /სრული ზოგადი/ უმაღლესი / პროფესიული განათლების დამადასტურებელი ნებისმიერი ტიპის დოკუმენტი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა საბაზო საფეხურის ზოგადი განათლების ან/და სრული ზოგადი განათლების დაძლევის გარეშე
  • საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ან საქართველოს ფარგლებს გარეთ მიღებული განათლების შემთხვევაში - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • პირადი/კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლით დადგენილ მოთხოვნებს;
  • პასპორტი/პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • არასრულწლოვანის პირის შემთხვევაში მშობლის/კანონიერი წარმომადგენელის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და კანონიერი წარმომადგნელობის დადამასტურებელი დოკუმენტი;
  • არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში აპლიკანტის დაბადების მოწმობის ასლი ან ის დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება კანონიერი წარმომადგენლობა;
  • ერთი ცალი ფოტოსურათი 3x4.

 

მისამართი: ჯანო ბაგრატიონის N6 მე-4 სართული

დრო: 11:00 საათიდან 17:30 საათამდე

თარიღი: 28 ივნისიდან 15 ივლისის ჩათვლით

© ყველა უფლება დაცულია. საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯი